Práve prebieha projekt Zelená domácnosť, získajte dotáciu aj vy!

Certifikácie

ODBER NOVINIEK

Zaregistrujte sa pre odber noviniek aby sme Vás mohli informovať o akciách a novinkách v našom obchode.

Obchodným partnerom našej spoločnosti sa môže stať len firma zaoberajúca sa minimálne jednou s nasledujúcich činností:
– predaj špeciálnej svetelnej, audio a videotechniky vrátane ich inštalácii,
– predaj elektro vrátane inštalácií, stavebná činnosť a realizácia stavieb, predaj na splátky, leasing, PPP forma financovania, facility management služby a iné činnosti spojené s dodávkou a montážou svetelne, zvukovej a video techniky.

Firma musí byť zaregistrovaná v Obchodnom registri alebo v Živnostenskom registri.
Prevádzkovateľ má právo preveriť resp. preveriť firmu pred registráciou do databázy odberateľov, alebo uzavretím zmluvného vzťahu na všetkých verejne dostupných zdrojoch a v prípade nejasností môže požiadať firmu o dodatočné informácie.

 1. REGISTRÁCIA DO SYSTÉMU
 2. UZAVRETIE OBCHODNEJ ZMLUVY
 3. VYMEDZENIE POJMOV
 4. KÚPNA ZMLUVA A JEJ NÁLEŽITOSTI
 5. FAKTURÁCIA PLATOBNÉ PODMIENKY
 6. DODACIE PODMIENKY A DODACÍ TERMÍN
 7. NEBEZPEČENSTVO POŠKODENIA
 8. VRÁTENIE TOVARU
 9. CENA TOVARU
 10. REKLAMÁCIA
 11. PRÁVNE VZŤAHY

1) REGISTRÁCIA DO SYSTÉMU

Registrácia do systému je prostredníctvom účtovného systému. Uvedené údaje o firme, musia byť presné a pravdivé a uvedené tak, ako sa budú uvádzať na faktúrach a ostatných dokladoch. V prípade, že nebude uvedená adresa dodania, automaticky sa za ňu považuje fakturačná adresa.

2) UZAVRETIE OBCHODNEJ ZMLUVY

Tieto obchodné podmienky sú súčasťou všetkých objednávok v akejkoľvek forme : e-shop, e-mail, fax, osobne po dohode, telefonicky, a stane sa takáto objednávka záväzná po potvrdení jej potvrdení = tomuto sa rozumie uzavretá obchodná zmluva, pričom kupujúci je viazaný počnúc dňom jej uzatvorenia. Po tomto termíne nie je možné túto obchodnú zmluvu zrušiť bez písomného súhlasu OZE Solutions a.s. v zmysle týchto podmienok uvedených nižšie.

Všetky uzavreté obchodné zmluvy sa riadia Obchodným zákonníkom, teda podmienky sú určené vzájomnou dohodou oboch strán uvedenými v potvrdení objednávky.

3) VYMEDZENIE POJMOV

Pod pojmom predávajúci sa rozumie spoločnosť OZE Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec.
Pod pojmom kupujúci sa rozumie právnická osoba označená v hlavičke objednávky. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe potvrdenia objednávky predávajúcim.
Pod pojmom adresa sa rozumie sídlo spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra.

Adresou predávajúceho je podľa výpisu z Obchodného registra
OZE Solutions a.s.
Tulipánová 1
903 01 Senec
Slovenská republika

IČO: 36747262
DIČ: 2022346018   IČ DPH: SK2022346018

Pod pojmom miesto dodávky sa rozumie adresa, t.j. sídlo kupujúceho, pokiaľ nie je na objednávke výslovne stanovená iná adresa dodávky.

4) ZMLUVA A JEJ NÁLEŽITOSTI

Realizácia obchodu zmluvných strán prebieha na základe jednotlivých obchodných zmlúv, ktorých náležitosťami sú:
a) objednávka kupujúceho, ktorej súčasťou sú nasledovné údaje:
obchodné meno kupujúceho, adresa predávajúceho aj kupujúceho, kontaktná osoba/oprávnená vystaviť objednávku v mene kupujúceho, miesto dodávky, ak nie je zhodné s adresou, číslo objednávky, požadovaný termín dodávky, spôsob dopravy, bankové spojenie a číslo účtu kupujúceho, číslo výrobku podľa katalógu, názov tovaru, farba, počet tovarov, cena/ks, cena celkom. Objednávka môže byť urobená kupujúcim podľa dohody a písomne zaslaná e-mailom na e-mailovú adresu sales@led.sk

b) potvrdenie objednávky predávajúcim, vrátane špecifikácie množstva a typu tovaru, ceny, dodacieho termínu, platobných podmienok, záručných podmienok, resp. iných náležitostí. Záväzok predávajúceho vyplývajúci z kúpnej zmluvy je záväzok, ktorého rozsah je definovaný v potvrdení objednávky. Predávajúci zodpovedá za dodávku tovaru v rozsahu potvrdenia objednávky. Potvrdenie objednávky /resp. proforma faktúra v prípade zálohovej platby/ zo strany predávajúceho bude kupujúcemu zaslané e-mailom.

c) Kupujúci má právo zrušiť objednávku do 2 kalendárnych dní odo dňa, kedy obdržal potvrdenú objednávku. Za posledný možný dátum práva na zrušenie objednávky sa považuje termín 5 kalendárnych dní od dátumu potvrdenia objednávky. V prípade, že došlo k potvrdeniu objednávky cestou elektronickej pošty, je termínom na zrušenie objednávky 48 hodín od prijatia oznámenia o potvrdení objednávky. Zrušenie objednávky musí byť vykonané buď formou doporučeného listu, odoslaného na adresu predávajúceho v ustanovenej dvojdňovej, resp. päťdňovej lehote, alebo legislatívne schváleným elektronickým podpisom.

d) Kupujúci je oprávnený odvolať /stornovať/ záväzne vystavenú objednávku alebo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy len za podmienok ustanovených v obchodnej zmluve

e) Kupujúci je oprávnený odvolať /stornovať/ záväzne vystavenú objednávku alebo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy len v prípade, ak predávajúci ešte neodoslal, resp. neposkytol tovar kupujúcemu.

f) V prípade, že kupujúci odstúpi od už uzatvorenej kúpnej zmluvy, alebo odvolá /stornuje/ záväzne vystavenú objednávku, vyhradzuje si predávajúci právo postupovať podľa nasledujúcich pravidiel:
– predávajúci si vyhradzuje právo účtovať stornovací poplatok vo výške 10% z hodnoty objednávky pokiaľ je možné objednávku zrušiť u dodávateľa.
– pokiaľ nie je možné tovar stornovať u dodávateľa, prípadne pokiaľ je už pripravený na vyskladnenie, vyhradzuje si predávajúci právo účtovať stornovací poplatok vo výške 30%.
– Odvolanie /storno/ objednávky alebo odstúpenie od zmluvy z preukázateľnej viny predávajúcim – rozumie sa tým meškanie dodávky viac ako 30 pracovných dní pre dodávky tovaru ktorý predávajúci nakupuje u svojich dodávateľov a 60 pracovných dní tovaru a „zákazku“ sa zrušenie môže uskutočniť dohodou.
– V prípade, že dodanie tovaru bolo znemožnené nepravdivými informáciami zo strany objednávateľa – predávajúci si vyhradzuje právo účtovať stornovací poplatok vo výške 30% z hodnoty objednávky.

– V prípade odstúpenia od zmluvy pre tovar vyrábaný na zákazku vyhradzuje si predávajúci právo účtovať stornovací poplatok vo výške 90%
– Predaj do zahraničia resp. následný predaj do zahraničia je možný len so súhlasom predávajúceho.

Porušenie tohoto súhlasu a následný predaj do zahraničia, môže mať za následok odstúpenie od zmluvného vzťahu zo strany predávajúceho, pričom predávajúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30% z hodnoty objednavky.

g) Odvolanie /storno/ objednávky alebo odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a predávajúci potvrdí toto odstúpenie v zmysle týchto obchodných podmienok. Stornovací poplatok si môže predávajúci uplatniť po dobu max. 12 mesiacov od stornovania objednávky. Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné nakoľko sa zmluvny vzťah uzatvára v zmysle obchodného zákonníka.

h) Predávajúci má právo objednávku neprijať resp. odstúpiť od zmluvy bez náhrady škody kupujúcemu kedykoľvek do dodania tovaru, pokiaľ je uvedený do omylu nepravdivými informáciami od projekte, resp. kupujúci poruší objednaním tovaru iné predchádzajúce dohody predávajúceho, porušením pravidiel o registrácii projektov a predajom pod nákupnú cenu inému zákazníkovi.

5) FAKTURÁCIA PLATOBNÉ PODMIENKY

Po spracovaní objednávky resp. po odoslaní / dodaní tovaru bude automaticky vygenerovaná PROFORMA FAKTÚRA/ FAKTÚRA, na ktorej budú údaje o tovare, výška sumy, bankový účet, na ktorý treba poslať úhradu a splatnosť faktúry.

Úhradu za tovar je možné uskutočniť:
cez internet banking
prevodným príkazom
priamym vkladom na účet OZE Solutions a.s.
pri preberaní poštovej dobierky
Platbu nie je možné realizovať v hotovosti v sídle firmy OZE Solutions a.s.

Splatnosť faktúr/ proforma faktúr:
Štandardne sa vyžaduje platba na predfaktúru, dobierku resp. platbu bankovou kartou, vkladom na účet.
Iba pre zmluvných zákazníkov je možné poskytnúť splatnosť 14-30 dní, vo výnimočných prípadoch podľa dohody.
Pri nedodržaní platobnej disciplíny, alebo ak firma nenakúpila u nás žiaden tovar dlhšie ako 6 mesiacov sa automaticky akákoľvek splatnosť mení na zálohovú platbu.
V prípade nových zákazníkov bude tovar odoslaný k objednávateľovi až po úhrade proforma faktúry. Splatnosť proforma faktúry je štandardne 3 dni prípadne bude určená na základe písomnej dohody.

6) DODACIE PODMIENKY A DODACÍ TERMÍN

Cena za dopravu tovaru nie je zahrnutá v cene výrobku. Účtuje sa samostatne spoločne s balným za tovar.
Spôsob dopravy je na dohode so zákazníkom a podľa konkrétnej situácie.

Základné ponúkané typy dopravy a jej účtovanie:
osobný odber, kedy si zákazník vyzdvihne tovar u nás priamo na sklade – bez účtovania dopravy,
kuriérskou firmou, na miesto určenia – záleží od veľkosti balíka a typu dopravy (štandard, express,…)
pri kúpe tovaru nad 2000,- Eur sa dopravné náklady zákazníkovi neúčtujú
Konkrétny spôsob dopravy sa zo zákazníkom dohodne po písomnom potvrdení objednávky.

DODACÍ TERMÍN
Dodací termín závisí od množstva objednaného tovaru. Spoločnosť OZE Solutions a.s. sa zaväzuje dodať objednaný tovar objednávateľovi v rámci Slovenska v priebehu 14, maximálne 60 dní po uhradení zálohovej faktúry, pokiaľ sa nejedná o tovar vyrábaný na zákazku, kde bude dodací termín určený dohodou. Spolu s tovarom bude zákazníkovi dodaný dodací list a faktúra. Predávajúci neručí za omyly v objednávke zo strany kupujúceho.

7) NEBEZPEČENSTVO POŠKODENIA

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho pri prevzatí tovaru priamo v sklade predávajúceho. Ak je predávajúci povinný podľa zmluvy odovzdať tovar dopravcovi, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, keď sa tovar odovzdá prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia. Kupujúci je povinný prezrieť tovar bez zbytočného odkladu po prechode nebezpečenstva škody na tovare, a to v rozsahu jeho balenia, množstva, akosti a vyhotovenia. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare. V prípade porušenia tejto povinnosti v plnom rozsahu platí ustanovenie § 428 Obchodného zákonníka.

8) VRÁTENIE TOVAROV

Objednaný v dodaný tovar je možné vrátiť len v týchto prípadoch:
Ak tovar nebol kúpený / vyrobený výlučne na objednávku a je možné ho predať inému odberateľovi v priebehu mesiaca
Ak tovar je originálne zabalený, nie je poškodený, otvorený, používaný, inštalovaný, a je s kompletným príslušenstvom
Ak to nie je špeciálna zákazková výroba
Vrátenie tovaru sa považuje ako zrušenie – odstúpenie od obchodnej zmluvy a riadi sa bodom 4 písmeno f.

9) CENA TOVARU

Spravidla je určená v cenách uvedených v cenníku a na e-shope pričom v týchto cenách nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty. Vydaním nového cenníka sa predchádzajúce ceny stávajú automaticky neplatnými. Cena, ktorá je záväzná pre predávajúceho, je cena, ktorú predávajúci uviedol v potvrdení objednávky kupujúcemu a môže sa líšiť od ceny uvedenej v cenníku resp. na e-shope.
Jednotková cena tovaru závisí od spôsobu balenia:
balenie po 1ks – základná jednotková cena bez DPH zľava podľa zaradenia zákazníka
balenie v ucelenom množstve – špeciálna cena bez DPH zľava podľa zaradenia zákazníka

AKCIOVÁ CENA je určená na vybraný tovar, nevzťahujú sa na ňu žiadne ďalšie zľavy je to konečná netto cena!

10) REKLAMÁCIA

Na tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov.
Záruka sa vzťahuje na všetky viditeľné a skryté závady tovaru, ktoré nie sú zlúčiteľné s jeho funkčnosťou, úžitkovými a estetickými vlastnosťami.

Reklamáciu je objednávateľ povinný ohlásiť písomne pred odoslaním reklamovaného tovaru prostredníctvom reklamačného formuláru RMA a až po obdržaní potvrdenia prijatia reklamácie môže objednávateľ zaslať tovar predávajúcemu. predávajúci potvrdí prijatie reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní od jej prijatia.

Dodacia adresa pre reklamovaný tovar je adresa predávajúceho.

Reklamácia bude vybavená v zákonnej lehote po obdržaní reklamovaného tovaru v originálnom balení vrátane manuálov, inštalačných médií všetkých potrebných dokladov (môže byť aj kópia) (doklad o zaplatení, doklad o prebraní zásielky).

Objednávateľ je povinný si tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Prevzatím sa rozumie odovzdanie tovaru prepravcom (poštou) objednávateľovi. Objednávateľ má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravcom, alebo ak je tovar neúplný.
Objednávateľ je povinný prehliadnuť tovar pozorne, aby zistil všetky závady.
Reklamácia sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nedodržaním postupov pri obsluhe, pri neodbornej inštalácii a zapojení tovaru a pri neodbornej manipulácii, resp. prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (prašné, vlhké prostredie, chemicky agresívne prostredie, silné magnetické pole, …). Oprávnenie na záruku zaniká aj v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, alebo ak bol urobený zásah do výrobku neoprávnenou osobou (inou osobou ako servisné stredisko). Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.
Objednávateľ je povinný oznámiť dodávateľovi bezodkladne po uskutočnení prehliadky dodaného tovaru zjavné vady, ktoré zistil, najneskôr však do 7 dní od prevzatia tovaru.

Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru s údajmi na faktúre je nevyhnutné podať o tomto stave správu dodávateľovi najneskôr do 3 dní po prevzatí.

Objednávateľ musí oznámiť zistené závady predávajúcemu písomne, telefonicky alebo osobne na adresu dodávateľa. V oznámení musí uviesť zistené vady (charakteristika, ako sa prejavujú), musí priložiť doklad o zaplatení a prevzatí tovaru. K reklamácii musí priložiť reklamovaný tovar.

Všetky odpovede a vyjadrenia predávajúceho budú zaslane elektronicky na e-mail objednavateľa uvedený s systeme a RMA dokumente vo formate pdf ako príloha mailu.

11) PRÁVNE VZŤAHY

Platnosť týchto podmienok je minimálne 24 mesiacov od uzavretia akejkoľvek Obchodnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky.
Zaslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich v plnej miere rešpektovať.

Tieto obchodné podmienky sú uverejnené a verejne prístupné na web stránkach spoločnosti www.jgs.sk

Predávajúci sa zaväzuje spracovavať všetky informácie poskytnuté mu zakazníkom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Tieto obchodné podmienky môžu byť menené iba v prípade uzatvorenia inej formy zmluvy napr. Zmluvy o dielo, medzi predávajúcim a kupujúcim.

Práve prebieha projekt Zelená domácnosť, získajte dotáciu aj vy!

Prvá fáza projektu Zelená domácnostiam sa začína 30. októbra 2023. Od dnes je možné zariadenia inštalovať prostredníctvom zhotoviteľov, ktorí sa môžu registrovať v projekte. Druhú fázu, v ktorej budú poukážky vydávané a preplácané, spustíme v prvom štvrťroku 2024, kedy bude prístupný nový informačný systém. Na poukážky pre domácnosti je vyčlenených 151,6 milióna eur, z toho 58,1 milióna eur pre Bratislavský samosprávny kraj.

Naďalej bude platiť podmienka, že poukážka môže pokryť maximálne 50 % z nákladov na kúpu a inštaláciu zariadenia. Najviac podpora stúpla pri fotovoltických systémoch v prípade domácností, ktoré majú vyššiu spotrebu. Maximálny výkon, na ktorý bude bežne poskytovaný príspevok, je obmedzený na 3 kW s príspevkom 1725 eur. Ak domácnosť preukáže vyúčtovacou faktúrou vyššiu spotrebu ako 3 000 kW/rok, môže byť maximálny podporovaný výkon až 7 kW.

Vyžiadať cenu produktu Obchodné podmienky